ประโยชน์ 11 ประการของรถกระเช้า

Share Button

รถกระเช้า
รถที่มีการคิดค้นมาเพื่อการใช้งานเฉพาะด้านนั้น มีด้วยกันหลายอย่าง เช่น รถบรรทุก รถเครน รถบดถนน รถโฟล์คลิฟท์ และรถกระเช้า เป็นต้น

สำหรับรถกระเช้า มีการผลิตขึ้นมาเพื่อการใช้งานตามหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคส่วนต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในที่สูง

เราอาจเคยเห็นเจ้าหน้าที่ใช้ รถกระเช้า ในการทำงาน หรือซ่อมบำรุงในจุดต่างๆ กันมาบ้าง แต่หากจะพูดถึงประโยชน์ของรถกระเช้า ก็พบว่ามีอยู่มากมาย ดังนี้

1. ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในที่สูงให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงาน
2. ใช้ในการซ่อมแซมระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และระบบแรงต่ำภายในอาคาร
3. ใช้สำหรับตัดกิ่งไม้ หรือสิ่งของที่อยู่สูงได้
4. สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่สูงได้
5. ใช้แก้ไขปัญหาในการซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า หรือติดตั้งไฟระดับต่างๆ
6. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับหน่อยงานบรรเทาสาธารณภัย
7. เพื่อใช้เป็นรถสำหรับให้บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และหม้อแปลงไฟฟ้าภายในหน่วยงาน
8. ใช้ในการช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนได้ เช่น มีอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เคลื่อนย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักมาก หรือมีจำนวนมาก มีกิ่งไม้บังวิสัยทัศน์ในการสัญจร เป็นต้น
9. ช่วยในการป้องกันระงับอัคคีภัยได้
10. ช่วยเหลืองานชุมชนได้
11. ใช้ในการประดับตกแต่งถนน และอาคารได้

จะเห็นได้ว่า รถกระเช้ามีประโยชน์ต่อหน่วยงาน หรือองค์กร รวมไปจนถึงงานบริการประชาชน และป้องกัน แก้ไขอุบัติภัย ความไม่เรียบร้อยต่างๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ควรเลือกประเภท และองค์ประกอบต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน จึงจะใช้รถกระเช้าได้เต็มประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า