การเลือกไม้แปรรูปให้มีความเหมาะสม

Share Button

ไม้แปรรูป เป็นไม้ประเภทหนึ่งที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์ในการใช้งาน และงานผลิตจากไม้ที่เหมาะสมมากขึ้น และยังคงได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย
ไม้ที่เรานำมาแปรรูปและได้รับความนิยมก็คือไม้ยางพารา ซึ่งมีคุณภาพ และเหมาะสำหรับการนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ แต่จะมีการผลิตออกมาในเกรดต่างๆ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น เกรด A เกรด B เกรด AB เป็นต้น โดยแต่ละแบบแต่ละเกรด จะมีลักษณะดังนี้
เกรด A
ไม้ยางพาราแปรรูปเกรด A เป็นไม้แปรรูปที่ตัดตำหนิออกแล้วได้ไม้เกลี้ยงท่อนยาวที่สุด ยาวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของความยาวที่กำหนด
เกรด B
ไม้แปรรูปเกรด B เป็นไม้แปรรูปที่ตัดตำหนิออกแล้วได้ไม้เกลี้ยงท่อนยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร และไม้ใช้งานได้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของความยาวที่กำหนด หรือไม้แปรรูปที่ได้ไม้เกลี้ยงหนึ่งท่อนยาวไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของความยาวที่กำหนด
เกรด AB
ไม้ยางพาราแปรรูปเกรด AB เป็นไม้แปรรูปคละที่มีส่วนประกอบไม้เกรด A : เกรด B คละกันในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 40 : 60
ในไม้ยางพาราแปรรูปทั้ง 3 เกรดนี้ จะมีความชื้นไม่เกิน 12% และมีคุณภาพดีในการนำมาใช้งาน
นอกเหนือจากไม้ยางพาราแล้ว ยังมีไม้แปรรูปอื่นๆ ด้วย ซึ่งการจะเลือกไม้แปรรูปมาใช้งานนั้น จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้
1. คุณภาพของไม้
2. สิ่งที่ต้องการทำหรือผลิต
3. ความคงทนที่ต้องการ
4. การรับน้ำหนัก
5. ความเหมาะสมในการรักษา
หากเลือกไม้แปรรูปได้อย่างเหมาะสม ก็สามารถผลิตผลงานออกมาได้อย่างดีและเป็นที่พอใจ หรือหากคุณต้องการโต๊ะ หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ตรงตามความต้องการของคุณมากที่สุด รวมถึงผลิตได้อย่างมีคุณภาพ ก็อาจเลือกใช้บริการจากผู้ รับผลิตโต๊ะเก้าอี้ไม้ หรือเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้เช่นกัน